Logo Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

Statut

Statut Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

Uwzględniający zmiany dokonane dnia 10.03.2018 r.

§1

Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Radomiu, zwane dalej Związkiem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia.

§2

Związek działa na podstawie:

 1. ustawy o organizacjach pracodawców,
 2. innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 3. niniejszego statutu,
 4. uchwał władz Związku

§3

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działalności związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.
 3. Siedzibą Związku jest Radom. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
 4. Związek może posługiwać się znakiem graficznym oraz używać nazwy skróconej MPPOZ.

§4

 1. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i wpłacanych składkach członkowskich.
 2. Do wykonywania swoich zadań Związek może zatrudniać pracowników.
 3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Dochód działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków związku.
 5. O podjęciu działalności gospodarczej i rodzaju tej działalności decyduje Zarząd Związku.
 6. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o wypłacie wynagrodzenia osobom pełniącym funkcje określone przez WZC.

§5

Celem Związku jest w szczególności ochrona praw członków i ich reprezentowanie wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza wobec Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jego prawnych następców, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych pracowników, a także dbanie o rozwój placówek świadczeniodawców zrzeszonych w Związku, o podwyższenie standardu usług medycznych oraz inne działania dla dobra pacjentów i członków Związku.

Zadaniem Związku jest również formułowanie i prezentacja stanowisk w sprawach dotyczących systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wykonywania zawodów medycznych, praw pacjentów i praw pracowniczych.

§6

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. prowadzenie w imieniu członków negocjacji ze związkami zawodowymi, organami władz państwowych i samorządowych, administracją rządowa w sprawach dotyczących żywotnych interesów członków Związku;
 2. prowadzenie wszelkich negocjacji i uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia i jego prawnymi następcami dotyczących umów zawieranych przez członków;
 3. udział przedstawicieli Związku w negocjacjach prowadzonych przez członków;
 4. udział przedstawicieli Związku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku, a także członków Związku z innymi podmiotami;
 5. organizowanie szkoleń, udzielanie porad i konsultacji dla swoich członków;
 6. informowanie członków o projektowanych zmianach legislacyjnych;
 7. wspieranie wdrażania przekształceń systemowych w ochronie zdrowia;
 8. organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców;
 9. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej dotyczącej interesów pracodawców;
 10. występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunku pracy w sferze ochrony zdrowia;
 11. realizacja celów Związku może się odbywać również poprzez udział w pracach federacji Porozumienie Zielonogórskie.

§7

Przy realizacji celów Związek współpracuje również z innymi związkami oraz organizacjami działającymi w ochronie zdrowia, w szczególności ze związkami zawodowymi oraz innymi związkami pracodawców, izbami zawodów medycznych i organizacjami broniącymi praw pacjentów.

§8

 1. Członkami Związku po złożeniu deklaracji i przyjęciu przez Zarząd Związku mogą być podmioty lecznicze:
  1. przedsiębiorcy, jeśli zatrudniają pracowników,
  2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  3. jednostki budżetowe,
  4. inne podmioty lecznicze oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne wykonujące działalność leczniczą i zatrudniające pracowników
 2. Osoby fizyczne niezatrudniające pracowników, po złożeniu deklaracji i przyjęciu przez Zarząd Związku, mogą być członkami Związku, jednakże bez prawa wybierania i bycia wybieranym do władz Związku oraz bez prawa głosowania.
 3. Walne Zgromadzenie może nadać osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej tytuł Członka Honorowego Związku. Członkowi Honorowemu nie przysługuje prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Związku oraz prawo głosowania. Członek Honorowy nie płaci składek członkowskich”.

§9

Członek Związku ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Związku,
 2. brać udział we wszystkich formach działalności Związku,
 3. w imieniu członków Związku będących osobami prawnymi oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prawa członków wykonują członkowie ich organów statutowych lub inne delegowane osoby.

§10

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
 2. uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie,
 4. zaleganie ze składkami za dwa kolejne okresy płatności daje uprawnienie do dochodzenia na zasadach ogólnych, zaległych należności wraz z ustawowymi odsetkami.

§11

 1. Członków Związku przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.
 2. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia doręcza się kandydatowi na piśmie.
 3. Od decyzji odmownej kandydat może odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.

§12

 1. Członkostwo ustaje w razie:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku,
  2. wykluczenia w razie istotnego naruszenia postanowień statutu, zasad współżycia społecznego, naruszenia ogólnie przyjętych norm etycznych i prawnych, a szczególności umyślnego działania na szkodę związku bądź jego członków lub w razie nie wywiązywania się z podstawowych obowiązków członkowskich,
  3. śmierci członka – osoby fizycznej,
  4. likwidacji osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej,
  5. rozwiązania Związku,
  6. skreślenia z listy Członków związku z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy.
 2. Członkostwo zostaje zawieszone, jeżeli członek zalega z opłacaniem składek członkowskich przez okres trzech miesięcy.
 3. O zawieszeniu bądź skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Związku.
 4. Od decyzji Zarządu Związku o zawieszeniu bądź skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§13

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna. Jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania

§14

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku i może obradować jako Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi minimum 14 dni przed terminem.

§15

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 15 dni od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje i podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane.
 3. Zarząd niezwłocznie informuje członków o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

§16

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie programu działania Związku;
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
  5. uchwalanie ordynacji wyborczej do władz Związku jeżeli walne zgromadzenie tak postanowi;
  6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną;
  7. podejmowanie decyzji o zmianie statutu;
  8. podejmowanie uchwał o przynależności do Związków oraz innych organizacji społecznych.
  9. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości;
  10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku;
  11. sprawy zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Członków innymi postanowieniami statutu.
  12. podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje określane przez WZC.
  13. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich
 2. Uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania. Sposób może ustalać ordynacja wyborcza.

§17

 1. Zarząd składa się z maksymalnie 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 2. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 3. Pozostali Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków według imiennej listy kandydatów zgłoszonej przez członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Po dokonaniu wyboru członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także w razie potrzeby delegatów do Federacji PZ.
 4. Jeśli zachodzi konieczność uzupełnienia składu Zarządu pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, dokonywane ono jest w formie uchwały Zarządu;
 5. Zarząd wybierany jest na okres 4 lat.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa z powodu rezygnacji z funkcji, śmierci, odwołania przez walne Zgromadzenie, bądź upłynięcia kadencji.
 7. Członek Zarządu nie może wchodzić równocześnie w skład Komisji Rewizyjnej.
 8. Osoby realizujące zadania na rzecz związku mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z realizacją powierzonych im zadań.

§18

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Związku;
 2. zwoływanie oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 3. kierowanie całokształtem działalności Związku;
 4. uchwalanie budżetu Związku;
 5. powoływanie komisji lub innych organów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności;
 6. zarządzanie majątkiem i finansami związku;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykreślenia bądź zawieszenia członka Związku;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidowania oddziałów terenowych;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania zarządu oddziału w uzasadnionych przypadkach;
 10. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku;
 11. powoływanie pełnomocników reprezentujących Zarząd w kontaktach z Członkami Związku.

§19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz ustala kompetencje i odpowiedzialność jego poszczególnych członków. Jednakże stały zakres kompetencji poszczególnych członków ustała uchwałą Zarząd.
 4. Sekretarz odpowiada za przygotowanie posiedzeń Zarządu, w tym zwłaszcza właściwe poinformowanie członków Zarządu o terminie spotkania oraz skompletowanie niezbędnych dla Zarządu dokumentów.
 5. Skarbnik nadzoruje finanse, składki członkowskie oraz gospodarowanie majątkiem Związku.
 6. Zarząd może upoważnić imiennie wskazana osobę do reprezentowania Związku poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnika dokonuje się na zasadzie jawnego głosowania członków Zarządu zwykłą większością głosów.
 7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, uchwały podejmowane są w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku braku większości przeprowadza się negocjacje między członkami zarządu, a następnie zarządza ponowne głosowanie. Jeżeli również ponowne głosowane głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 9. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu i Sekretarz albo osoby upoważnione do ich podpisywania odpowiednio przez prezesa i sekretarza na piśmie.

§20

 1. Do reprezentowania Związku w każdej sprawie z zastrzeżeniem ust.2 i 3, upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
 2. W sprawach zobowiązań majątkowych, które rodzą zobowiązania finansowe Związku do kwoty 10 000 zł uprawniony do reprezentowania Związku jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 3. W sprawach zobowiązań majątkowych, które rodzą zobowiązania finansowe na kwotę przekraczającą 10 000 zł uprawnieni do reprezentowania Związku są Prezes i Wiceprezes Zarządu łącznie lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie.

§21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza;
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Całokształt działalności Związku podlega kontroli komisji Rewizyjnej.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu. Zarząd zawiadamia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o swoim posiedzeniu.
 6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§22

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych ( co najmniej raz w roku) kontroli statutowej i finansowej działalności Związku;
  2. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności;
  3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
 2. W celu wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna może:
  1. żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.
  2. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określić terminy ich usunięcia.

23

 1. Związek może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddziałami.
 2. W celu powołania oddziału Zarząd Związku może wyznaczyć pełnomocnika na danym terenie.
 3. Misja pełnomocnika kończy się w momencie powołania zarządu oddziału.
 4. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Związku podejmowanej na wniosek zainteresowanych członków z danego terenu.
 5. Siedzibę, organizację i zasady działania oddziału ustala Zarząd Związku.
 6. Oddział może posługiwać się pieczęcią Związku, zawierającą pełną nazwę Związku i dane siedziby oddziału.
 7. Władzami Oddziału są : zebranie członków oddziału i zarząd oddziału
 8. Zebranie członków oddziału powołuje i odwołuje zarząd oddziału, ustanawia wytyczne dla działalności zarządu oddziału, powołuje i odwołuje delegatów oddziału.
 9. Zarząd oddziału reprezentuje oddział, kieruje jego bieżącą działalnością, zarządza finansami oddziału, pilnuje przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Związku na swoim terenie.
 10. Zarząd oddziału odpowiada za swoje działania przed Zarządem Związku.
 11. Skarbnik zarządu oddziału odpowiada za prawidłowe i terminowe opłacanie składek członkowskich przez członków oddziału.
 12. Kadencja Zarządu Oddziału jest zgodna z kadencją Zarządu Związku.
 13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie do zasad działania oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia statutu i uchwały zarządu dotyczące całego związku

§24

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze;
 2. Fundusze Związku powstają z:
  • wpisowego i składek członkowskich;
  • darowizn, spadków i zapisów;
  • wpływów z własnej działalności statutowej;
  • dochodów z działalności gospodarczej;
  • dochodów z majątków organizacji;
  • dotacji;
  • innych źródeł;
 3. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd.
 4. W przypadku powołania oddziałów Zarząd Związku przekazuje 30% zebranych od Członków danego oddziału składek na uzasadnione potrzeby tego oddziału, pod warunkiem opłacania wszystkich wymaganych składek przez członków oddziału.

§25

 1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji Związku oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku.

§26

 1. W sprawach spornych lub wątpliwych interpretacji statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały.
 2. Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą na zebraniu założycielskim Związku w Popowie w dniu 09.06.2005r.

§27

 1. Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia jest następcą prawnym pod tytułem ogólnym Mazowieckiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Goworowie i Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Mazowsza z siedzibą w Radomiu oraz przejmuje wszelkie prawa i obowiązki tychże związków.
 2. Do pierwszego zarządu każdy z wymienionych związków deleguje po ośmiu kandydatów.
 3. Każdy z wymienionych związków określi we własnym zakresie sposób i termin zakończenia działalności w tym rozliczenia majątku.

Paragraf niniejszy obowiązuje pod warunkiem rejestracji Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia i będzie wykonany dopiero po jego rejestracji.